کلاس 1-2

کلاس 1-2

به نام خداوند جان و خرد 

به کلاس دوم خوش آمدید 

آموزگار پایه دوم : انشایی