برگزاری جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مهرآیین

یکشنبه ، 20 بهمن 1398

برگزاری جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مهرآیین

روز چهارشنبه مورخ 1398/11/16، جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان با حضور مدیریت، معاونین، نماینده معلمان، اعضای محترم انجمن، در دبستان مهرآیین برگزار گردید.

برگزاری جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مهرآیین

برگزاری جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مهرآیین

برگزاری جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مهرآیین