تثبیت نشانه «ر» برای دانش آموزان پایه اول

تثبیت نشانه «ر»

روز یکشنبه مورخ 1397/09/11، دانش آموزان پایه اول جهت ثبیت نشانه «ر» با آقای رفتگر محله آشنا شدند و ایشان برای دانش آموزان در مورد رعایت نظافت و بهداشت محله صحبت نمودند.

تثبیت نشانه «ر»

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.