برگزاری جلسه تخصصی مشاوره برای دانش آموزان پایه پنجم

برگزاری جلسه تخصصی مشاوره برای دانش آموزان پایه پنجم

برگزاری جلسه تخصصی مشاوره برای دانش آموزان پایه پنجم

روز دوشنبه مورخ 1398/10/16، جلسه تخصصی مشاوره استاد حبیب زاده برای دانش آموزان پایه پنجم برگزار گردید.

برگزاری جلسه تخصصی مشاوره برای دانش آموزان پایه پنجم

برگزاری جلسه تخصصی مشاوره برای دانش آموزان پایه پنجم