سرویس حمل ونقل دانش آموزی

سرویس حمل ونقل دانش آموزی

باسلام

اولیاء محترم با توجه به تاکید وزارت متبوع به بازگشایی مدرسه تا 15 شهریور است دراسرع وقت (99/05/15) نسبت به استفاده یا عدم استفاده از سرویس حمل برای سال تحصیلی  1400-1399، به دفتر مدرسه اطلاع رسانی نمایید بدیهی است که پس از موعد مقرر نسبت به تقاضای اولیا برای اخذ سرویس دانش آموزی امکان پاسخگویی مناسب نخواهد بود