اخبار

باسلام

آندسته از دانش آموزان پایه های سوم الی ششم که تمایل به شرکت در  انتخابات شورای دانش آموزی را دارند لطفا تا روز سه شنبه مورخ 1401/08/28 پوسترهای تبلیغاتی

خود را به دفتر دبستان تحویل دهند.

باتشکر