ثبت نام اینترنتی

ثبت نام اینترنتیوضعیت دانش آموز
  دانش آموز مدرسه نیستم
  دانش آموز مدرسه هستم
ظرفیت ها

پایه ظرفیت کل ظرفیت باقی مانده
پیش 40 24
اول 40 16
دوم 40 6
سوم 40 29
چهارم 40 32
پنجم 40 19
ششم 40 34