ثبت ناموضعیت دانش آموز
  دانش آموز مدرسه نیستم
  دانش آموز مدرسه هستم
ظرفیت ها

پایه ظرفیت کل ظرفیت باقی مانده
اول 44 21
دوم 0 0
پیش دبستان 40 30
سوم 0 0
چهارم 0 0
پنجم 0 0
ششم 0 0