ثبت ناموضعیت دانش آموز
  دانش آموز مدرسه نیستم
  دانش آموز مدرسه هستم