اخبار

پیروز کسی است که با زیبایی امید،آینده را بیاراید.

پسران خوب مهرآیینی، عزیزای من

از اینکه شما فرزندانم در کنار مدرسه و دیگر دوستانتان مسئولیت پذیری را انتخاب نمودید بسیار،بسیارخرسندم و به شکرانه همت والا و تلاش شکوهمندتان توفیق و سربلندی پیش از پیش شما از خداوند مهربان مسئلت می نمایم.

سرافراز باشید

ذوالفقاری