اولین جلسه شورای انجمن سال تحصیلی 00-1399

اولین جلسه شورای انجمن سال تحصیلی 00-1399


 

 

در این جلسه که با محوریت تعیین هیات رئیسه انجمن سال تحصیلی 00-99 تشکیل گردیده بود . در خاتمه اعضا از فرآیندهای آموزش مجازی مدرسه، اتاق تدوین و استودیو ضبط مجموعه مدارس مهرآیین بازدید نمودند.